لینک دانلود استیکر در ادامه مطلب

 

 دانلود استیکرهای بنیامین:
https://telegram.me/addstickers/stickertm_benyamin

اسم های جدید در کانال:
https://telegram.me/joinchat/stickertm