لینک دانلود استیکر در ادامه مطلب

 

 دانلود استیکرهای خرس و خرگوش:
https://telegram.me/addstickers/sajad75

استیکرهای جدید در کانال:
https://telegram.me/joinchat/stickerbaran