این پک شامل 22 استیکر است ، شما میتوانید با پرداخت تنها 8 هزار تومان استیکر اسم خود را یک روزه تحویل بگیرید.

همین الان برای خود یا دوستان و عزیزان خود سفارش دهید و باعث خوشحالی آن ها شوید.
نمونه: http://telegram.me/addstickers/stickertm_fariba

50,000ریال

 

این پک شامل 24 استیکر است ، شما میتوانید با پرداخت تنها 8 هزار تومان استیکر اسم خود را یک روزه تحویل بگیرید.

همین الان برای خود یا دوستان و عزیزان خود سفارش دهید و باعث خوشحالی آن ها شوید.
نمونه: http://telegram.me/addstickers/stickertm_ramin

50,000ریال

 

این پک شامل 22 استیکر است ، شما میتوانید با پرداخت تنها 8 هزار تومان استیکر اسم خود را یک روزه تحویل بگیرید.

همین الان برای خود یا دوستان و عزیزان خود سفارش دهید و باعث خوشحالی آن ها شوید.
نمونه: http://telegram.me/addstickers/stickertm_golnaz

50,000ریال

 

این پک شامل 22 استیکر است ، شما میتوانید با پرداخت تنها 8 هزار تومان استیکر اسم خود را یک روزه تحویل بگیرید.

همین الان برای خود یا دوستان و عزیزان خود سفارش دهید و باعث خوشحالی آن ها شوید.

نمونه: http://telegram.me/addstickers/stickertm_mehran

50,000ریال